Que volem ?

que_queremos

Volem desenvolupar l’activitat escolar en un marc general de respecte a la llibertat individual i als valors democràtics de la nostra societat

D’acord amb aquest pluralisme ideològic, l’escola es manifestarà respectuosa amb la llibertat religiosa de les famílies a la vegada que es defineix aconfessional, i renuncia a qualsevol forma d’adoctrinament, proselitisme, sector o sectarisme.

El centre potenciarà els valors d’igualtat entre els infants. La coeducació i el rebuig dels estereotips sexistes seran valors presents en la vida quotidiana de l’escola.

Reconèixer el dret a l’educació de totes les persones i independentment de les seves condicions físiques i mentals, per això participem en el programa d’integració de nens i nenes amb necessitats educatives especials amb la finalitat d’afavorir la seva normalització amb la mesura de les seves característiques diferencials.

L’escola vol fomentar el respecte a les característiques culturals pròpies del Municipi, potenciant les activitats que estimulin el coneixement dels costums i tradicions populars del nostre entorn.

Donada la gran varietat sociolingüística dels alumnes que assisteix al centre, s’assegura un tracte no discriminatori per raons de llengua. S’adaptarà un sistema de comunicació bilingüe que respecti la llengua materna dels alumnes en les relacions quotidianes, a la vegada que es potenciarà la comprensió i l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular de les activitats del centre.

Així mateix, s’estimularà com a valor prioritari el respecte al medi físic i natural, promovent en els alumnes actituds de sensibilitat en la cura de la natura i els éssers vius.